نیروانا

تاریخ تولد:1392/2

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : جذب

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : جذب

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : جذب

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : جذب

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : جذب

توضیح: با الهام از دريم كَچِرهای سرخپوستی

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : لوله