نویان

تاریخ تولد: 1391/7

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: اعضای بدن – صورت

نام اثر: مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر :بابا

نام اثر: خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی