نویان

تاریخ تولد: 1394/10

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این اثر بعد از گردش در پارک و جمع آوری مواد ساخته شد. 

عنوان اثر: نردبان

تاریخ انجام اثر: 1397/7

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 2 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 2 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 2 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: نقاشی با ماست

تاریخ انجام اثر: 1 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1 سالگی

شاخه هنری: نقاشی