نورا

تاریخ تولد:1391/9

جنسیت : دختر

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : این من هستم

نام اثر :درخت

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : گسترده بهار

نام اثر :درخت

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : فصل بهار