نورا

تاریخ تولد: 1392/10

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/03

 پروژه: دیدن و شنیدن

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/12

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خاله گل بهار و خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/11

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: من و بابام

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: من و بابام

نام اثر: آدمک های متفاوت

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تفاوت ها

نام اثر: آدمک های متفاوت

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تفاوت ها

نام اثر: حیوانات جنگل 

تاریخ انجام اثر: 96/06

شاخه هنری: نقاشی

 عنوان پروژه: طبیعت

تکنیک انجام اثر: خط خطی

شاخه هنری: نقاشی