نورا صفرزاده

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/01/06

شهر: تهران

عنوان اثر: مونالیزا

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: اقتباس از ماشین های داوینجی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی