نورا بوساریان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/12/06

شهر: رشت

عنوان اثر: دوست

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادشمعی و ماژِیک