نورا احمدی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/12/03

شهر: رشت

عنوان اثر: دختر

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: گواش