نوا

تاریخ تولد: 1391/1

جنسیت : دختر

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

عنوان پروژه: محیط زیست

عنوان اثر: گربه سیاه گوش

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

عنوان اثر : حیاط خانه

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : آب

عنوان اثر :  اردک

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری:حجم سازی

عنوان اثر : عروس و داماد

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر :  آدم زیر باران

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : فضاسازی جشن مهر

عنوان اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : السا

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری:حجم سازی

عنوان اثر : پروانه

 

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر : خاله گل بهار

 

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری : حجم سازی

عنوان اثر : دختر

 

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری : نقاشی

عنوان اثر : بابا

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری : نقاشی

عنوان اثر : مامان

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری : نقاشی

عنوان اثر :طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری : نقاشی

عنوان اثر :تصویرسازی داستان نخودی. نویسنده: ناصر یوسفی

روایت کودک: نخودی رفت و رفت و رفت تا رسید به رودخونه. رودخونه گفت: داری کجا میری نخودی؟ نخودی گفتش که دارم میرم از پادشاه پول کفش های پدرم و بگیرم. رودخونه گفت: منم با خودت میبری؟ نخودی گفت بله میبرم. نخودی دهنش و باز کرد و رودخونه رفت تو و دهنش