نهان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/11

تاریخ انجام اثر: 1397/10

پروژه: خوراکی ها

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

نام اثر: شیر

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم و دوستم و اسب

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی