نهال دارابی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/10/25

شهر: تهران

عنوان اثر: خط

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مداد رنگی 

   عنوان اثر: خط و حشره

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مداد رنگی، مداد شمعی و آبرنگ

   عنوان اثر: اقتباس از مدرسه آتن

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مداد رنگی، مداد شمعی 

   عنوان اثر: پرنده

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مداد رنگی، مداد شمعی و آبرنگ

   عنوان اثر: پرنده ای که ماشین می شود

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مداد رنگی و آبرنگ