آیدا صباغی

هشت ساله

تاریخ انجام اثر: 99/09

شاخه هنری: نقاشی

محل تولد:اصفهان

آریو عرب احمدی

متولد: 1390/5/15

شب یلدا و آغاز زمستان با مفهوم حلقه مهر

99/09تاریخ انجام اثر:

شاخه هنری: نقاشی

علی طباطباییان

تاریخ تولد: ۱۳۸۷/۱۱/۲

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 99/09

شاخه هنری: نقاشی

کانون پرورش فکری مرکز8

حنانه دورودیان

تاریخ تولد: 1388/08

جنسیت :دختر

تاریخ انجام اثر: 99/09

شاخه هنری: نقاشی

دانش آموخته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز ۸

نگین اسدی

تاریخ تولد: 1388/5

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

دانش آموخته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز ۸

آنیتا رفعت

تاریخ تولد: 1391/10

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

سحر  حسن بوذری

تاریخ تولد: 1389/11

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

کانون پرورش فکری مرکز ۸ 

مایلا یدگریان

تاریخ تولد: 1391/03

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آسا عسکری

هفت ساله

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:برداشت آسا از داستان یلدا و زندانی شدن خورشید در دره توسط پسران ننه سرما و نجات او توسط فرشته ای به نام یلدا

آموزشگاه هنرهای تجسمی شاخه، بندر عباس

ارغوان انعامی

تاریخ تولد: 1394/11

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

نازنین فاطمه قلیچ خانی

تاریخ تولد: 1388/09

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 199/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:دانش آموخته کانون پرورش فکری کودک و نوجوان مرکز۱۰

امیر کیان اصغری

جنسیت :پسر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:دانش آموخته کانون پرورش فکری مرکز 35

ابوالفضل امیر جانی

نه ساله

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:کانون پرورش فکری مرکز 40 

مربی:نسیم اسدی 

ستایش مصری

هشت ساله

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پروش فکری مرکز 40 

مربی:نسیم اسدی

روژیار غیاثوند

هفت ساله

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پروش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

دایان ابراهیم زاده

ده ساله

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پرورش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

آرتینا رسولی

هشت ساله

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پروش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

شکیب نیکوکار

پانزده ساله

تاریخ انجام اثر: 199/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:کانون پروش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

مارینا رسولی

چهار ساله

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پروش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

محیا صالح‌زاده

هشت ساله

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پرورش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

هلیا اصغری

هشت ساله

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:کانون پرورش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

ویانا شاکری

شش ساله

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پرورش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

یاس سلیمی

نه ساله

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:کانون پروش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی