باران معروفی

تاریخ تولد: 1389/11

جنسیت :دختر

محل سکونت: استان کردستان شهرستان سنندج 

عنوان اثر: مادرودختری از جنس انار

تاریخ انجام اثر: 1399/10

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

نیلیا مرادی

تاریخ تولد: 1389/11

جنسیت : دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

عنوان اثر:من .انار .پرنده صلح

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

صبا پروهان

تاریخ تولد: 1390/09

جنسیت : دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

عنوان اثر:یلدای مو اناری چه هندونه ی ابداری

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

یسنا نیک خو

تاریخ تولد: 1388/09

جنسیت : دختر

محل تولد استان کردستان  شهرستان سنندج

عنوان اثر: مهمانی انار و ادم برفی

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

نارین فقیه سلیمانی

تاریخ تولد: 1390/04

جنسیت : دختر

محل تولد استان کردستان شهرستان سنندج

عنوان اثر: انار دونه دونه مامان آواز میخونه

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

فرینا مومن پور

تاریخ تولد: 1387/10

جنسیت : دختر

محل تولد سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: شب نشینی با انار

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

بارین نقشبندی

تاریخ تولد: 1393/12

جنسیت : دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: شب یلدا انارهای خانه پدربزرگ

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

نازین نقشبندی

تاریخ تولد: 1399/12

جنسیت : دختر

محل  سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: شب یلدا در خانه مادربزرگ

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

مارتیا اسدی

تاریخ تولد: 1392/11

جنسیت : پسر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: انارو ناردونه

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

اریو خلیلی

تاریخ تولد: 1392/03

جنسیت : دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: جشن انار ها

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

ایلین خلیلی

تاریخ تولد: 1388/08

جنسیت : دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: یلدای بدون انار

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

السانا گرجی پور 

تاریخ تولد:1388/07

جنسیت :دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

عنوان اثر : یلدا بانو

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

ارنیکا شافعی

تاریخ تولد:1389/06

جنسیت :دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

عنوان اثر : انار باران

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

یاسمن رستم پور

تاریخ تولد:1389/08

جنسیت :دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سقز

عنوان اثر :عصر اناری

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی