نمایشگاه هنرجویان 7 تا 9 سال

تاریخ برگزاری این نمایشگاه: 1397/07/19

ساعت: 17 الی 19

محل برگزاری: میدان حسین آباد – خیابان وفا منش – خیابان جوانشیر- آموزشگاه هنرهای تجحسمی بادبادک