راد ادریس

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/06

عنوان اثر: برای پدر

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آوا فرزان
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1395/08
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

هوراد بی باک
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1395/06
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

رغوان عالمی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1395/04
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

رهام صفایی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/08
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

باربد برومندان
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1395/04
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

بهار رضایی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1395/03
عنوان اثر: من و بابام
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

رایان فریدونی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1395/02
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

آروشا طلوع شریفی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1395/01
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

دریا تجاسم
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/12
عنوان اثر: بابا و رنگین کمان
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

ماهان خوجانی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/11
عنوان اثر: بابا که ماهان رو بغل کرده
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

بنیتا زالی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/10
عنوان اثر: مامان، بابا، بنیتا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

رزا تراکمه
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/09
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

آوین خادم
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/08
عنوان اثر: این بابا، مامان و آوین هستن. دارن می رن دنبال سروین. سروین مدرسه است.
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

نیکی دره زرشکی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/08
عنوان اثر: من و بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

امیر یحیی کلاهی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/07
عنوان اثر: یه هواپیما که از بالا سر ماشین رد میشه و یه رعد و برق هم اون وسطه (هدیه برای پدر) 
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

مهرسا رضایی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/07
عنوان اثر: بابا با موبایل داره با من صحبت می کنه
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

آرام امینی 
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/07
عنوان اثر: بابا 
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

فاطمه حیدری
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/07
عنوان اثر: بابا رو با موهام گیر انداختم.
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

هومن مدیح
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/05
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

آریا شهریاری
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/03
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

امیررضا جلیلی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/03
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

پندار تجریشی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/02
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

دیبا غفاری
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/01
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

ترانه ابراهیمی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/01
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

نهان هادیان
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/11
عنوان اثر: من و بابام
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

روشان ضرابی ها
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/10
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

ماکان صبرجو
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/09
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

کامیار معماری
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/08
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

حلما احمدی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/08
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

آوین دلاور
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/07
عنوان اثر: بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

سارینا خسروی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1392/10
عنوان اثر: من و بابام
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

پندارسلیمی خلیق
جنسیت: پسر
عنوان اثر: من و بابا
تاریخ تولد:1391/09
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی
آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکوپندار
فراد غلامی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد:1390/10
عنوان اثر: من و بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی
آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکوپندار
شایلین صفوی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1389/01
عنوان اثر: من و بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی
آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکوپندار
هلیا قاصد
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1389/01
عنوان اثر: من و بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی
آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکوپندار
آرنیکا بیگلری
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1389/03
عنوان اثر: من و بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی
آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکوپندار
رها شفیعی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1388/08
عنوان اثر: من و بابا
تاریخ انجام اثر: 1398/12
شاخه هنری: نقاشی
آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکوپندار