نمایشگاه «صلح یعنی نگاه مهرآسا»

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر برگزار می کند: 

نمایشگاه نقاشی نوجوان هنرمند مهرآسا لشنی

افتتاحیه: 4 اسفند 1397 ساعت 17:30 الی 20

بازدید: 5-8 اسفند 1397 ساعت 9-18

مکان: گالری هنر

آدرس: تهران، چهارراه ولیعصر، کوچه بالاور، گالری دانشگاه هنر