اسم: نگار علی نژاد افراچالی

جنسیت: دختر

سن: 14 سال

شاخه هنری: نقاشی

اسم: حامد همایون

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

اسم: یاشیل برهانی داریان

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

اسم: مهسا حسینی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

آتلیه هنر دبستان نوآور

اسم: ابوالفضل مهرسرشت

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

جمعیت امام علی ایلام

اسم: فاطمه مهرسرشت

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

جمعیت امام علی ایلام

اسم: ثنا کمالیان

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

اسم: بسم الله نیمایی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

جمعیت امام علی شیراز

اسم: نقیب الله نیمایی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

جمعیت امام علی شیراز

اسم: یعقوب نیمایی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

جمعیت امام علی شیراز

اسم: آوین گرمستانی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: باران حسین زاده

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: پارمیس کربلایی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: پریا طایفه

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: دنیا سادات قالی شورانی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: سارا موسویان

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: ساینا گرجی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: شینا طبیب زاده حکیمی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: صبا محمودی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: مهرسا موسوی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: نارین ترکمنی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: نگار حضوری

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: هستی جعفری

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: یاسمن کریمی نیا

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: ارنیکا

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: زهرا

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: امیرعلی ربانی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: امیرکیارش پورحسینی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: ایلیا شهابی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: رهام رهبردهقان

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: شاهین عطااللهی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: طه یعقوبی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: علی آریان پور 

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: علی آریان پور 

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: علی آریان پور 

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: علی آریان پور 

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: علی امیری

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: کیارش منعمی فر

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: کیان مهرزیدآبادی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: محمد ایلیا پورمحمد

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: محمدحسام معصومی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: محمدرضا جمشیدی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: محمدزمان رسولی نژاد

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: مهدی چوپانی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: الیا هاشمی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مجتمع آموزشی شهید مهدوی

اسم: جانان بی طرفان

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: حنا تاری

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: دینا فرهادی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: صوفیا موید

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: لیلیان یکتا

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: مهدیس میری

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: یاسنا سبزیکاری

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: هستی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی