رضا گنبدی

جنسیت: پسر

سن: 12 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: هیچ وقت برای صلح دیر نیست حتی بعد از یک جنگ بزرگ. 

علی صلحی ابرغان 

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: ایجاد صلح کار یک نفر نیست. همه باید صلح ایجاد کنند. دوستان با هم صلح کنند. همچنین خانواده ها. دولت ها هم باید برای مردم صلح ایجاد کنند. 

ما یک شهر آرام خواهیم داشت، زمانی که همه برای دستیابی به صلح دست به دست هم می دهند.

ارشیا اخضری

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: اگر ما با افراد فقیر شهرمان خوب رفتار کنیم، ما بد به نظر نمی رسیم و به آنها کمک کنیم، آنها لبخند می زنند و احساس خوبی دارند و مرتکب جنایت نمی شوند. و ما یک شهر صلح آمیر خواهیم داشت. 

مهدی حاتمی

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: شهر مانند یک گل است و شهروندان گلبرگ آن هستند. ما باید از گل نگهداری و مراقبت کنیم. اگر ما مراقبت نکنیم گلبرگ های آن نابود می شوند و این گل تخریب می شود. 

آرین میثاقی

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: عشق و شادی به جای جنگ و مبارزه

رادوین حسامی

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: یک شهر صلح آمیز مانند یک دست رنگین و صلح آمیز است که فرشته صلح مراقبت می کند. و یک شهر خشونت آمیز پر از خصومت است و زشت است و شیطان در آن حکومت می کند. این دو شهر همیشه وجود دارد و ما انتخاب می کنیم که در کدام زندگی کنیم.

آناهید ایزدی 

جنسیت: دختر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: کودکان برای کودکی به یک شهر آرام نیاز دارند. رویاهایشان را به یک کابوس تبدیل نکنید.

فاطمه فدایی زنگویی

جنسیت: دختر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: تمام حیوانات با هم در صلح زندگی می کنند. 

سارا قلی زاده 

جنسیت: دختر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: کدام تصویر را دوست دارید؟ صلح یا جنگ. مطمئنا: صلح 

از رهبران جهان می خواهیم به پایان جنگ در کشورها کمک کنند.

آسمان هوشیاری

جنسیت: دختر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: our beloved world beauty is variety of different feelings,states, and attitudes

ملینا رضایی

جنسیت: دختر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: شهر صلح آمیز مانند یک پرنده آزاد است که ساختمان های بلند مانند بال ها هستند. مردم این شهر خوشحال هستند و یکدیگر را دوست دارند. در هرجای شهر صدای دل های شاد را می شنویم. 

نیکی مرتضی پور

جنسیت: دختر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: یک شهر صلح آمیز مانند یک ساختمان بزرگ است که در پشت یک پرنده صلح سوار می شود. در این شهر مردم و گل ها دوست هر نژاد هستند. درب و پنجره خانه باز و باز است. درخت دوستی در قلب شهر قرار دارد و پرندگان و حیوانات به آرامی در این درخت زندگی می کنند. اتومبیل ها دود نمی کنند. و رودخانه های تمیز که ماهی ها در آن آزادانه شنا می کنند. 

اُژن معمارپور

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: اگر مردم با حیوانات شهرشان مهربان باشند، گرفتار نمی شوند، کشته نمی شوند و از آنها تغذیه نکنند این شهر صلح آمیز خواهد بود. 

شایان بهروز 

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: مورچه ها مانند انسان هستند. آنها به یکدیگر کمک می کنند و خانه هایشان را با هم می سازند. اگر یکی از آنها گم شود همه کمک می کنند تا راه خانه را پیدا کند. اگر انسان ها مانند مورچه ها باشند می توانند شهر زیبایی را برای خود بسازند و با هم خوب رفتار کنند. 

ستاره سادات شمس 

جنسیت: دختر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: من دنیایی با شهرهای صلح آمیز و عشق و صلح و آرامش برای تمام کودکان آرزو دارم. مانند چیزهایی که مادر برای کودکش می خواهد. من ترجیح می دهم گفتگو میان تمدن ها راهی برای ایجاد یک جهان صلح آمیز باشد.

آناهیتا افشاری توانا

جنسیت: دختر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: با آرزوی صلح و دوستی و عدالت و برابری بین همه مردم روی زمین با یک قلب خوشحال

محمد متین اشتری

جنسیت: پسر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: اگر پیروان همه ادیان مسالمت آمیز عمل کنند و  مبارزه نکنند، در هیچ شهری جنگی وجود نخواهد داشت. 

آوا دهقان

جنسیت: دختر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: The angel of peace, peacefully spells everyone and does not allow the citizens of a city to fight together.

صبا سادات صالح کوتاه

جنسیت: دختر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: لبخند در روزهای صلح، گریه در روزهای جنگ

ماهان امیریان 

جنسیت: پسر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: Every peaceful man has a beautiful map. Peace and friendship flights like the two angels always take care of the city.
Peaceful city of beautiful lake Beautiful buildings and trains are happy. And his people are friends.

آراد باقری تیرتاشی

جنسیت: پسر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: بین صلح و جنگ فاصله کمی وجود دارد. اگر کمی به اشتباه برویم، وارد جنگ خواهیم شد.

یزدان رضایی

جنسیت: پسر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: زندگی شاد با هم صلح است.

شهروز جلالت

جنسیت: پسر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: تفاوت زمان جنگ و صلح در چهره یک کودک

مانی رخشایی

جنسیت: پسر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: اثر متقابل جنگ و صلح بر احساسات کودک

مهدی کریما

جنسیت: پسر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: شهر از انباشت انسان ها ساخته شده است. شهر بدون بشریت معنایی ندارد و این انسان است که سرنوشت شهر را ایجاد می کند. 

آرتین افشاری توانا

جنسیت: پسر

سن: 6 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: با آرزوی صلح و دوستی و عدالت و برابری  بین همه مردم روی زمین با قلبی خوشحال

محمد حسین شریفی راد 

جنسیت: پسر

سن: 6 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: شهروندان یک شهر مانند اعضای یک خانواده هستند، شهر صلح آمیز جایی است که مردم از هر ملیت کنار هم بدون تبعیض مذهبی، فرهنگی، زبان و رنگ پوست زندگی می کنند. 

درسا بهشاد 

جنسیت: دختر

سن: 6 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: یکی از شاخه های صلح، صلح با محیط زیست است. اگر ما با درختان و گیاهان مهربان باشیم، شهر ما زیباتر خواهد شد. و ما می توانیم لحظات شاد با خانواده و دوستانمان را در میان چمن سپری کنیم.