راد ادریس
جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/06
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/08
شاخه هنری: نقاشی

بهار رضایی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1395/03
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09/15
شاخه هنری: نقاشی

زانیار عباسی فرد

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/02

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/06

شاخه هنری: نقاشی

زانیار عباسی فرد

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/02

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/06

شاخه هنری: نقاشی

نازین نقش بندی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/12
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

بارین نقش بندی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/12
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

ری را صالحی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/04
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

مارتیا اسدی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1392/11
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

محمد امینیان
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1392/10
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

محمد امینیان
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1392/10
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

سابینا نجم الدینی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/12

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

درسا علاقه بندی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1391/10
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

نیلا دیلمقانی

جنسیت: دختر

سن: 7 ساله

عنوان اثر: تولد خورشید با خانوادش با خانواده خورشید کیک خورشید با کاکتوس هم هست با یک لونه زنبور که زنبورا توشن و درخت

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

رها مقدم
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 9 ساله
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: بهار 1398
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: این ورقه های سنگ رو از پای کوه در اردوی سفر به لاسم جمع کرد و روی این سنگ نقش خورشید را کشیده است.

رها مقدم

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 9 ساله

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: بهار 1398

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خورشید روی ضربه گیر پنکه کشیده شده است. کار با دورریز است و به جهت فرم و فرورفتگی ها و برجستگی هایی که دارد ایده خورشید به ذهنش رسید.

آوا فنایی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/12

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

ایلیا شیخ احمدی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/12

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

کارن کرمی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/07

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

السانا گرجی پور
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1388/07
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

تیام خدامرادی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/04

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

فراز کامیاب

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/02

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

صبا پروهان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/09

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

ژینا احمدی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/08

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

آرشام پیش بین

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1390/01

نام اثر: شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان/ شهر: بوشهر

باران خدابنده

جنسیت: دختر

سن: 8 ساله

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

نارین فقیه سلطانی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1389/08

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

هدیکا مرادی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1389/01

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

یسنا نیک خو
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1388/09
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

یسنا نیک خو
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1388/09
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

پادمیرا مکتب داری
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1388/07
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

ارینا فاطمی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1388/05
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

ژیوان حسنی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1388/05
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

لیانا شاکری
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1388/04
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

سارا آبای فینی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1388/02

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

سارا آبای فینی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1388/02

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

فرینا مومن پور
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1387/10
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

نیلا نقشبندی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/01

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: شعری که بعنوان موی سر در نقاشی کار شده است شعری کردی به نام هه تاو (خورشید) از نجیبه رحمانی شاعر کرد است‌.

متن شعر: هه تاو

هه ل دی هه تاو له ئاسو

پرشنگی دی له سه ر خو

به بزه ی لیو دسته ده ر

جوانتر له زیر و گه و هه ر

له دوا تار مای شه وی

رووناڪی ده ر ده ڪه وی

هه تاو گه رم و به تینه

رووناڪی مایه ی ژینه

بو سرووشت و بو ئاوی

به ڪه لڪه به ته واوی

روژی دی دست ئه م جاره

سوودی لی به ن یه ڪباره.

نجیبه رحمانی از ڪتاب پلڪه. ترجمه: خورشید خانم

خورشید خانم آفتاب ڪن

یه مشت برنج تو آب ڪن

ما بچه های ڪردیم

از سرمایی بمردیم.

خورشید خانم آفتاب ڪرد یه مشت برنج تو آب ڪرد

برفای خونه مون و با یڪ نگاهش آب ڪرد.

استان: البرز

ژینا صفاری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1386/12

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

سروینا نیک نفس
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1386/09
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

متین رحیمی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1386/02

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

سنبل وکیلی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1386/02

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی