نمایشگاه «شاهنامه ماشیناسور» و دوباره آثار آریو و آسمان

افتتاح: 25 و 26 بهمن ماه

ساعت: 16-18

مکان: آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک