آوا فرزان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/08

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

دایانا دانه فزون

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/07

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

والا دیبا

جنسیت:پسر

تاریخ تولد: 1395/07

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

ارغوان عالمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/04

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

باربد برومندان

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/04

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

رهام صبور

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/04

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

رایان خرمی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/02

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

فرزان قربانی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/02

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

دریا تجاسم

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/12

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

ماهان خوجانی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/11

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

بنیتا زالی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/10

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

سام راسخ پژوه

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/10

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

رزا تراکمه

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/09

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

النا خردمند

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/09

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

نوا طیار

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/09

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

آدرین شیبانی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/09

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

آیریک دیلمقانی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/08

عنوان اثر: با بابا اشکان برای خورشید کیک تولد پختیم که کیکش شبیه گوره خره، دوست دارم خورشیدش سبز باشه

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

آوین خادم

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/08

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

نیکی دره زرشکی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/08

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

دریافرین اسماعیلی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/08

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

آرام امینی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/07

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

فاطمه حیدری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/07

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

نورا شجاعی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/07

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

نفس نبی زاده

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/05

عنوان اثر: من و بابام داریم دنبال بازی می کنیم، خورشید داره بهمون می خنده

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

حنا احمدیان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/05

عنوان اثر: جشن تولد خورشیده، من و مامان یه کیک گیاه که کاکتوس براش پختیم، این پیشی داره میم خورشید رو لیس می زنه

تاریخ انجام اثر:1398/09

شاخه هنری: نقاشی

نیلا دهقانی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/04

عنوان اثر: من و بابا و مامان و نیکا با خورشید سوار موشک شدیم بریم فضا و بابام از اینجا سرشو در آورده بیرون را نگاه می کنه و نیکا هم توی بغل مامانمه و چون رفته بالا چشماشو گرفته

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

ابریشم احدی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/04

عنوان اثر: من و مامان و بابام و خواهرم و برادرم رفتیم جشن تولد خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

آلما کرمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/01

عنوان اثر: خورشید که توی آسمونه، من خیلی دوست دارم اینجوری با مامان و بابام راه برم.

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی