نمایشگاه «بر بال های صلح»

دنيايي عاري از جنگ، خشونت، فقر، تبعيض نژادي و احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بشري شايد در ميان اخباري که دائماً کام ما را تلخ ميکند، براي ما آدم بزرگ ها دنيايي دست نيافتني باشد و نگران شويم که فرزندان ما در چه دنيايي زندگي خواهند کرد، اما چيزي که در اين بين فراموش مي کنيم اين است که اگر کسي قرار باشد دنياي آينده را بسازد، همين کودکان هستند.
مرز بين انتقال آموختهها و آماده کردن کودکان براي رشد و بالندگي و خلق دنيايي بهتر و انتقال کينه، دشمني، ترس و تبديل کردن اين موجودات خلاق به انسانهايي پرخاشگر و جنگ طلب، چندان باريک است که اگر کمي بيدقت باشيم، ممکن است آنها را به مسير اشتباه راهنمايي کنيم.
خلق دنيايي متفاوت و زندگي بر اساس صلح و دوستي در اثر برون رفت از تنهايي، تفاهم، مدارا و مهرورزي به دست مي آيد و اينها، ارزشهاي گرانبهايي هستند که ميتوانند زندگي زيباتر و دنياي امنتري را براي انسان خلق کند. همزيستي مسالمت آميز و دوستي به معني هم نشيني و گسترش فرهنگ صلح و خيرخواهي است و ترويج آن بستگي به چگونگي آموزش اين مفاهيم و ارزشها به کودکان دارد.
همانطور که جنگ و بد اخلاقي ريشه در ذهن انسان دارد، خيرخواهي، نوع دوستي و صلح نيز از ذهن انسان نشأت ميگيرد و بايد زمينه رويش و ترويج اين فرهنگ در ذهنها فراهم شود. ما بايد فرصتهايي ايجاد کنيم تا کودکان بتوانند در محيطي سرشار از مهرورزي، تفاهم، احترام و امنيت، صلح و دوستي را تصور و تجربه کنند و اين امر تنها در صورتي رخ مي دهد که جنبشها و جريانهاي مختلفي جهت ترويج اين فرهنگ بسيج شوند.

“بربالهاي صلح”، پيامي است از سوي کودکان ايران براي ترويج فرهنگ صلح و دوستي که ابزار قدرتمند هنر را براي انتقال پيامشان انتخاب کرده اند و چند سالي است زير نظر هنرمند عزيزي چون سميرا دريا که خود در آثارش موضوعات انساني بي شماري را دنبال مي کند آموزش ديده اند و اکنون اين کودکان آثارشان را که در آنها مفاهيم مرتبط با صلح چون توجه به محيط زيست، تبعيض نژادي و … را به وضوح مي توان ديد، در کنار هم و استادشان به نمايش درآورده اند تا نقشي در گسترش فرهنگ صلح داشته باشند و سهمي از فروش آثارشان را نيز براي فعاليت هاي بشردوستانه اختصاص داده اند.

يادمان باشد زماني که ضد ارزشها در يک جامعه، ارزش تلقي شوند سقوط آن جامعه حتمي است پس بياييد به فرزندانمان صلح را بياموزيم، فرزندانمان براي فردايي بهتر نيازمند صلح، دوستي، آشتي، مدارا و آرامش هستند.

فریدون فربود
بهمن 1397