نام هنرمند: علی

تاریخ تولد: 91/2

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: امیرمحمد

تاریخ تولد: 90/6

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: آنیسا

تاریخ تولد: 91/4

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: آرال

تاریخ تولد: 90/8

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: آریو

تاریخ تولد: 90/5

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: آریو

تاریخ تولد: 90/5

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: آرتین

تاریخ تولد:  91/5

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: آرتین

تاریخ تولد:  91/5

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: آرتین

تاریخ تولد: 90/11

تاریخ انجام اثر:97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: آرین

تاریخ تولد: 90/10

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: بردیا

تاریخ تولد: 91/1

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: بهداد

تاریخ تولد:90/6

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: هومان

تاریخ تولد: 91/5

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: کیاشا

تاریخ تولد: 91/8

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: مهرسام

تاریخ تولد: 90/5

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: محمد

تاریخ تولد: 90/6

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: نیکی

تاریخ تولد: 90/7

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: پایا

تاریخ تولد: 91/5

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: رادین

تاریخ تولد: 91/6

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: راستین

تاریخ تولد: 90/2

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: شایگان

تاریخ تولد: 91/2

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: سینا

تاریخ تولد: 91/2

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: سیندخت

تاریخ تولد: 90/10

تاریخ انجام اثر:97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: سلین

تاریخ تولد: 91/7

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: یاس

تاریخ تولد: 90/5

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: آسمان

تاریخ تولد: 90/3

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری:  حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران

نام هنرمند: باران

تاریخ تولد: 90/6

تاریخ انجام اثر: 97/2

شاخه هنری:  حجم سازی

توضیحات: براساس نمایشگاه لوور در تهران