نفس افشاری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1398/01/25

شهر: شاهین شهر/اصفهان

عنوان اثر: چیدمان

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کاردستی 

تکنیک یا ابزار: