نرگس

تاریخ تولد: 1388/5

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: عکاسی