یونا

تاریخ تولد: 1388/3

جنسیت: پسر

نام اثر: غول

تاریخ انجام اثر: 1394/4

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده