یاسمن

تاریخ تولد: 1391/8

جنسیت: دختر

نام اثر: زرافه

تاریخ انجام اثر: 1396/5

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده