کیاوش

تاریخ تولد: 1391/1

جنسیت: پسر

پروژه: روز جهانی صلح

تاریخ انجام اثر: 1396/6

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: خانه

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده