هیلدا

تاریخ تولد: 1391/10

جنسیت: دختر

پروژه: من چه شکلی هستم

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده