هلنا

تاریخ تولد: 1391

جنسیت: دختر

نام اثر: زن

تاریخ انجام اثر: 1396/8

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

پروژه: من چه شکلی هستم

تاریخ انجام اثر: 1396/6

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده