نهال

تاریخ تولد: 1391/9

جنسیت: دختر

نام اثر: آدمک ها

تاریخ انجام اثر: 1395/5

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده