مهدیار

تاریخ تولد: 1387/7

جنسیت: پسر

نام اثر: مزرعه

تاریخ انجام اثر: 1395/4

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: گوزن قطبی

تاریخ انجام اثر:

شاخه هنری: نقاشی