مدیسا

تاریخ تولد: 1393/2

جنسیت: دختر

پروژه: من چه شکلی هستم

تاریخ انجام اثر: 1396/6

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده