فاران

تاریخ تولد: 1389/1

جنسیت: پسر

نام اثر: درخت عجیب

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: جنگل
تاریخ انجام اثر: 1395/6