ساینا

تاریخ تولد: 1390/12

جنسیت: دختر

نام اثر: آدمک

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده