آیدا

تاریخ تولد: 1391/7

جنسیت: دختر

پروژه: من چه شکلی هستم

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: جشن تولد

تاریخ انجام اثر: 1395/4

شاخه هنری: نقاشی