آروین

تاریخ تولد: 1391/6

جنسیت: پسر

پروژه: من چه شکلی هستم

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: مادر و بچه در شکمش

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده