نامی

تاریخ تولد:1391/6

جنسیت :پسر

نام اثر :تهران

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : تهران

نام اثر :سفره هفت سین

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : نوروز

نام اثر :نهنگ

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من