نازین

جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/12

نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی