نازلی حیدری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1397/04/17

شهر: شاهین شهر/ اصفهان

عنوان اثر: خنده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: چیدمان

تکنیک یا ابزار: