مژگان

تاریخ تولد: 1366/03

جنسیت: دختر

عنوان اثر: شاهنامه

تاریخ انجام اثر: 1377/11

شاخه هنری: نقاشی

حرفه: مجسمه ساز

تاریخ انجام اثر: 1377/11

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1377/10

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1377/09

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1377/08

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1377/07

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1377/07

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1377/06

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1377/06

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1377/05

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: سر در باغ ملی

تاریخ انجام اثر: 1377/04

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1377/02

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1377/01

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/12

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/11

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/10

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/10

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/09

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/09

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/08

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/08

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/07

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/07

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/07

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/06

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/06

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/06

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/05

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/05

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1376/02

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1375/12

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: آرامگاه حیقوق نبی

تاریخ انجام اثر: 1375/12

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1375/11

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1375/10

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1375/10

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1375/09

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1375/09

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1375/08

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1375/07

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1375/07

شاخه هنری: نقاشی