موگه حکیمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/03/03

شهر: تهران

عنوان اثر: رنگهای سرد و گرم

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: گواش