امیر محمد

تاریخ تولد: 1390/09

جنسیت : پسر

عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی های گل و مرغ

آنالی

تاریخ تولد: 1389/09

جنسیت : دختر

عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی های گل و مرغ

ارس

تاریخ تولد: 1390/12

جنسیت : پسر

عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی های گل و مرغ

آرتین

تاریخ تولد: 1391/05

جنسیت : پسر

عنوان اثر: حاج حسین ملک

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

آنیسا

تاریخ تولد: 1391/04

جنسیت : دختر

عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی های گل و مرغ

بردیا

تاریخ تولد: 1391/01

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

آسمان

تاریخ تولد: 1390/03

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: نگاره اژدها و تشعير

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاكي قصيده برده بوصيري

کیانا

تاریخ تولد: 1392/02

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

کیاشا

تاریخ تولد: 1391/08

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

کوثر

تاریخ تولد: 1390/08

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

آرین

تاریخ تولد: 1390/10

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

محمد

تاریخ تولد:1390/06

جنسیت :پسر

عنوان اثر : گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/8

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

علی

تاریخ تولد: 1391/02

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

یاسمین

تاریخ تولد: 1390/08

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

سیندخت

تاریخ تولد: 1390/10

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

سینا

تاریخ تولد: 1391/02

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ

شایگان

تاریخ تولد: 1391/02

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

سمیر

تاریخ تولد: 1391/08

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

روشا

تاریخ تولد: 1390/11

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ

رادین

تاریخ تولد: 1391/06

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

یاس

تاریخ تولد: 1390/05

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

اویسا

تاریخ تولد: 1392/05

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

پایا

تاریخ تولد: 1391/05

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

پرشان

تاریخ تولد: 1391/01

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: اژدها و تشعیر

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی قصیده برده بوصیری

آرال

تاریخ تولد: 1390/08

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: حاج حسین ملک

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

مهرسام

تاریخ تولد: 1390/05

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ

سلین

تاریخ تولد: 1391/07

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

امیرحسین

تاریخ تولد: 1390/09

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: نگاره تک چهره

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از کتاب هشت تک چهره نگارگری