مهسا

تاریخ تولد: 1386/07

جنسیت: دختر

نام اثر: دیوونه خونه

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: حجم سازی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر: ماهی سیاه کوچولو

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ماسک محله من/ پارک

تاریخ انجام اثر:96/01

شاخه هنری: نقاشی