مهسا

جنسیت: دختر

سن: هشت سال
نام مربی :پرستو رحمانی
کانون پرورش فکری استان قزوین