مهرشاد

تاریخ تولد:1392/1

جنسیت : پسر

نام اثر :فیل

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: من، هر آنچه که من دوست دارم

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: من

نام اثر :قطار

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :خودم سوار ماشین

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : نوروز