مهرسا

تاریخ تولد: 1392/5

جنسیت: دخترa

تاریخ انجام اثر: 1396/10

پروژه: آشنایی با گاو

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: یه آدمک رنگی

تاریخ انجام اثر: 1396/8

شاخه هنری: نقاشی