مهرسام

تاریخ تولد: 1390/5

جنسیت: پسر

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: من و بابام

نام اثر: شیر

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: محیط زیست

شاخه هنری: نقاشی