مهرا یوسفیان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/03/26

شهر: سمنان

عنوان اثر: زرافه

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: پاستل و گواش

عنوان اثر: خروس آواز خوان

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: پاستل و گواش

عنوان اثر: مادر

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: پاستل و گواش

عنوان اثر: پرنده در آشیانه

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: پاستل و گواش

عنوان اثر: اسب تک شاخ

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: پاستل و گواش

عنوان اثر: قایق و دریا

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: پاستل و گواش

عنوان اثر:مهرا (بانوی مهربان)

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: پاستل و گواش

عنوان اثر:حیوانات رنگی دریایی

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: پاستل و گواش

عنوان اثر:گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: پاستل و گواش

عنوان اثر:زرافه مهربان

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: پاستل و گواش

عنوان اثر:سلام زمستان

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: پاستل و گواش