هراد

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1389/07

عنوان اثر:  سفر به سرزمين رنگ ها، رنگ هاي سرد و گرم

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

دبستان پسرانه بادبادک

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: عکاسی